Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get the adressbox and other tools fields after closing all tools fields

  • 1 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andy.c

more options

I closed all tools and address fields on top of my firefox page to get a maximum page size for one application. Now I can not open them again, How do I do????

Giải pháp được chọn

Can't see the Menu Bar (File, Edit, View, History...Help)? Hold down the key ( key in OSX) and press the following letters in this exact order: V T M The Menu Bar should now be displayed permanently, unless you turn it off again (View > Toolbars). Turning the Menu Bar on and off is a new feature in version 3.6. See other bars under View > Toolbars. Click on one of them will place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed). To display the Status Bar, View, then click Status bar to place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed).

  • If items are missing then see if you can find them in the View > Toolbars > Customize window.
  • If you see the item in the Customize window then drag it back from the Customize window to the Navigation toolbar.
  • If you do not see that item then click the Restore Default Set button in the View > Toolbars > Customize window.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Can't see the Menu Bar (File, Edit, View, History...Help)? Hold down the key ( key in OSX) and press the following letters in this exact order: V T M The Menu Bar should now be displayed permanently, unless you turn it off again (View > Toolbars). Turning the Menu Bar on and off is a new feature in version 3.6. See other bars under View > Toolbars. Click on one of them will place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed). To display the Status Bar, View, then click Status bar to place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed).

  • If items are missing then see if you can find them in the View > Toolbars > Customize window.
  • If you see the item in the Customize window then drag it back from the Customize window to the Navigation toolbar.
  • If you do not see that item then click the Restore Default Set button in the View > Toolbars > Customize window.
more options

what in the world is the key in the OSX ????