Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some images are not getting loaded

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 258 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David Tenser

more options

I am online tutor. And today i got a problem . Images are not getting loaded and also many things are not getting loaded. But when i use internet explorer i don't have that problem . But i don wanna u internet explrer. Can any one help me. And the site with which i am facing problem is tutor.tutorvista.net

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Please try the instructions in this article: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Images+or+animations+do+not+show

Hope this helps. :)