Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 3.6 corrupt image no up load

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

I tried to up load firefox 3.6 on mac desktop but all it says is image corrupt and will not let me up grade

This happened

Not sure how often

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If your version of OSX is 10.3.9 or lower, Firefox 2.0.0.20 is the last available version for your OS. You already have Firefox 2.0.0.20.

Firefox versions 3 and up require at least OSX 10.4:

http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements-v3.html http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html