Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install firefox 3.6.3 on debian64 lenny

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user66338

more options

Downloaded firefox-3.6.3.tar.bz2 to my home directory. from root termial I entered the following lines: mv firefox-3.6.3.tar.bz2 /usr/lib/ cd /usr/lib/ tar -jxvf firefox-3.6.3.tar.bz2 ln -s /usr/lib/firefox/firefox /usr/bin/firefox

Created a symlink as follows: rm -rf /usr/firefox/plugins; ln -s /usr/lib/mozilla/plugins /usr/lib/firefox/plugins

Created a launcher on debian desktop, but am uncertain about the proper command to use, I tried using "firefox" but nothing happened.

If I navagate to my file structure " / usr bin " I find firefox, but can't open or run it.

Any help would be appreciated, thanks. David.

User Agent

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en; rv:1.9.0.19) Gecko/20080528 Epiphany/2.22

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello David,

does Install Firefox on Linux help?

Kind regards, Tobbi Firefox Support Volunteer

more options

I reviewed that but it did not help.

more options

in your list of commands I miss chmod +x

more options

i can't run firefox 3.6. I write in comand line in the box the gnome menu launcher usr/lib/firefox or urs/bin/firefox but it not run. The comand lines that I write in the ln -s was:

ln -s /usr/lib/firefox/firefox /usr/bin/firefox

and ln -s /usr/lib/firefox/firefox firefox3.6

ln -s /usr/lib/firefox/firefox firefox3

I dont know that I can make