Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opens a run of tabs when clicking on a link to an e-mail or website

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When trying to link to an email address, Firefox begins to open tabs quickly and I have to close down Firefox for it to stop opening the tabs. I also happens when clicking on a link for some websites.

Giải pháp được chọn

Check the Mailto application in Firefox > Preferences > Applications Make sure that it isn't set to the Firefox application.

See also "Reset Download Actions": http://kb.mozillazine.org/File_types_and_download_actions

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Check the Mailto application in Firefox > Preferences > Applications Make sure that it isn't set to the Firefox application.

See also "Reset Download Actions": http://kb.mozillazine.org/File_types_and_download_actions