Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

prevent the installation of extensions

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

We have several users that use Fire Fox, but we want to prevent them from installing extensions. How do we go about doing this.

We have several users that use Fire Fox, but we want to prevent them from installing extensions. How do we go about doing this.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Maybe lock the pref xpinstall.enabled to false. See http://kb.mozillazine.org/Locking_preferences

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.