Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your browser is not supported for this program. This program should be runned above IE4 version!!

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 595 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rjohnson19

more options

A supplier's website will not reflect our orders/quotes... we get this message "Your browser is not supported for this program. This program should be runned above IE4 version!!"

URL of affected sites

http://

Giải pháp được chọn

To work around this, you can also try using the User Agent Switcher add-on to make it look like you are using IE to the site.

You can contact the website owner to inform them of their poor support for Firefox.

You can also report a broken website from Help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

To work around this, you can also try using the User Agent Switcher add-on to make it look like you are using IE to the site.

You can contact the website owner to inform them of their poor support for Firefox.

You can also report a broken website from Help.