Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

French accents display as question marks as do spaces?

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I run a website listing French châteaux and all the accents show up as ? all the time. Spaces also show up as question marks. I'm on mac 10.4 and using Firefox 3.6.3

This happened

Every time Firefox opened

== i'm not sure but it happens all the time and not in safari

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you post a link?

With which encoding did you create that text and which encoding does the server send (Tools > Page Info)?