Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I NOT have pages open in a new window or tab,I lie the old way

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I would like to disable firefox fro opening pages in a new window or tab I like the old method better. How can I do this.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Why are you still running that old version of Firefox?

more options

Partly because of my original question, It seems every time I update there is something els I don't like