Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

at launch, the firefox install window appears before my homepage and stays in background.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On launch, the "install" window (drag FF to App folder) appears. Then, FF opens in my home page. I know this is not right, what to do?

This happened

Every time Firefox opened

== immediately after installing FF

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure that Firefox gets installed properly. Open the DMG file and drag to Firefox program to the application folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the disk image, but drag it out of the DMG folder instead. ..... See How to download and install Firefox on Mac See http://kb.mozillazine.org/Installing_Firefox#Mac_OS_X