Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am not able to preview my Personas

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

Usually when i scroll over a Persona it briefly previews it when i put my mouse over the picture. Now I have to click on it, click install, and then click "allow".

This happened

Every time Firefox opened

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Anna.

Check if javascript is enabled for that site. You can check the javascript settings under Firefox > Preferences > Content.

If it is enabled, is it possible that some recently installed extension is causing some kind of incompatibility?