Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon still doesn't load pictures

  • 3 trả lời
  • 38 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Safe Mode did not solve my problem with Amazon not loading pictures.

I tried clicking on Amazon's site identification icon>Then More Info button>Then Media tab. I noticed that images labeled "embedded" showed the same broken image signal I get when I view Amazon's web page. Those labeled "Image" showed a small picture; not a broken one.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed Firefox

Safe Mode did not solve my problem with Amazon not loading pictures. I tried clicking on Amazon's site identification icon>Then More Info button>Then Media tab. I noticed that images labeled "embedded" showed the same broken image signal I get when I view Amazon's web page. Those labeled "Image" showed a small picture; not a broken one. == This happened == Every time Firefox opened == I installed Firefox

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try clearing your cache and cookies. See Delete browsing, search and download history on Firefox

more options

Did that yesterday, but thanks for the thought.

more options

If you create a new Firefox profile, do you have the same problem in the new profile? See Profile Manager - Create, remove or switch Firefox profiles