X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how do I delete my bookmarks on macbook?

Được đăng

how do I delete my bookmarks on macbook?

how do I delete my bookmarks on macbook?

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • -Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
 • Gecko default plugin
 • RealPlayer Plugin
 • Ce module vous permet de visualiser le contenu multimédia de nombreux sites Web. Pour plus d’informations, consultez le site QuickTime.
 • Shockwave Flash 10.0 r42
 • The Google Earth Plugin allows you to view 3D imagery and terrain in your web browser.
 • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
 • 3.0.40818.0
 • DivX Content Upload Plug-In: Uploads DivX video in your browser!
 • DivX Web Player version 1.4.0.233
 • Plugin for viewing Sibelius(tm) music scores http://www.sibelius.com
 • iPhoto6

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4

Thông tin chi tiết

lsblakk 1 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

How do I delete a bookmark? should help you out with that.

[[Deleting Bookmarks]] should help you out with that.