Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i install powersearch toolbar properly, it only instal a binary file

  • Không có trả lời
  • 83 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

i try downloading powersearch toolbar but it only downloads a binary file and then it says it cant download because it has no update information how do i get it the toolbar on my browser?

This happened

Every time Firefox opened

== i installed it the first time