Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

History & Bookmarks are not functional.

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

History & Bookmarks not working, so also forward and backward page buttons. I tried all solutions from help topics. But no result. Places.sqlite and places.sqlite-journal files and all other files are present in the C:\Documents and Settings\ADMIN\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\1ld3nfp5.default folder. Now tell me what to do.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn