X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

"chrome://ffebayhot/content/lib/Extension.debug.js Line: 366"]

Được đăng

I get an error page and Firefox freezes when searching on google.

URL of affected sites

http://google.com

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)

I get an error page and Firefox freezes when searching on google. == URL of affected sites == http://google.com == User Agent == Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)

Giải pháp được chọn

Disable any EBay related extensions in tools > addons > extensions.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Uninstalling+add-ons

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)

Thông tin chi tiết

Debug Error:[Exception... "Node was not found" code: "8" nsresult: "0x80530008 (NS_ERROR_DOM_NOT_FOUND_ERR)" location: "chrome://ffebayhot/content/lib/Extension.debug.js Line: 366"]

Người tạo câu hỏi

Debug Error:[Exception... "Node was not found" code: "8" nsresult: "0x80530008 (NS_ERROR_DOM_NOT_FOUND_ERR)" location: "chrome://ffebayhot/content/lib/Extension.debug.js Line: 366"]

Debug Error:[Exception... "Node was not found" code: "8" nsresult: "0x80530008 (NS_ERROR_DOM_NOT_FOUND_ERR)" location: "chrome://ffebayhot/content/lib/Extension.debug.js Line: 366"]
kbrosnan
  • Moderator
581 giải pháp 3842 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Disable any EBay related extensions in tools > addons > extensions.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Uninstalling+add-ons

Disable any EBay related extensions in tools > addons > extensions. https://support.mozilla.com/en-US/kb/Uninstalling+add-ons