Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've lost the basic toolbar -

  • 1 trả lời
  • 45 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

I've lost the basic Firefox toolbar - file, edit, view, tools, bookmarks, et al. how do I restore to the basic look?

I've lost the basic Firefox toolbar - file, edit, view, tools, bookmarks, et al. how do I restore to the basic look?

Giải pháp được chọn

Can't see the Menu Bar (File, Edit, View, History...Help)? Hold down the key ( key in OSX) and press the following letters in this exact order: V T M The Menu Bar should now be displayed permanently, unless you turn it off again (View > Toolbars). Turning the Menu Bar on and off is a new feature in version 3.6. See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Menu+bar+is+missing

See other Toolbars under View > Toolbars. Clicking on one of them will place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed).

To display the Status Bar, View, then click Status bar to place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed).

Full Screen mode http://kb.mozillazine.org/Netbooks#Full_screen

Also see: Back and forward or other toolbar buttons are missing Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Can't see the Menu Bar (File, Edit, View, History...Help)? Hold down the key ( key in OSX) and press the following letters in this exact order: V T M The Menu Bar should now be displayed permanently, unless you turn it off again (View > Toolbars). Turning the Menu Bar on and off is a new feature in version 3.6. See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Menu+bar+is+missing

See other Toolbars under View > Toolbars. Clicking on one of them will place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed).

To display the Status Bar, View, then click Status bar to place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed).

Full Screen mode http://kb.mozillazine.org/Netbooks#Full_screen

Also see: Back and forward or other toolbar buttons are missing Customize Firefox controls, buttons and toolbars