Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot load 3.6 - disk image failed to mount - reason: corrupt image

  • 4 trả lời
  • 159 gặp vấn đề này
  • 287 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Tried to load 3.6 and get the msg: disk image failed to mount. Reason: corrupt image.

This happened

Every time Firefox opened

Giải pháp được chọn

Firefox 3.0+ versions need MacOSX 10.4 or higher. Which version do you have?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 3.0+ versions need MacOSX 10.4 or higher. Which version do you have?

more options

I have 10.3 so will upgrade to 10.4 before trying to upload Firefox 3.6. Thanks. Bill

more options

I am running 10.4 and still have this problem. I've downloaded the image from Mozilla twice with the no luck. I've repaired permissions per the advice of the interwebs. Anyone have another suggestion? I really need a copy of Firefox on my G3 Clamshell. Thanks!

Luis

more options

For an unofficial Firefox 4 compatible version (TenFourFox) that runs on PowerPC Macs with OS X 10.4.11 or OS X 10.5.8 you can look at:


Firefox 3.6.x (Mac OS X 10.4 and later) can be found here: