Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i move my adress bar back onto the internet page?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rjohnson19

more options

My address box (bar?) was moved to my tool bar at the bottom of the screen. everything from the top of my ff page was removed except the tabs... how can i fix it???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

First, make sure you menu bar is visible:

Hold down the key and press the following letters in this exact order: V T M

From the menu bar, go to View -> Toolbars -> Customize. In the dialog that appears, choose the Restore Default Set button.

If that fails, use Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode, and when you see the Safe Mode dialog, choose the option to Reset toolbars and controls. See https://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode#Safe_Mode_window