Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost bookmarks info not helpful, no torbutton ext, can't restore bookmarks!

  • 1 trả lời
  • 87 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Firefox 3.6.3 upgrade erased all bookmarks, no torbutton ext, in lost bookmarks help, profile has only 1 folder xxxxx.default. Cannot restore Firefox to original 3.6 environment. How do I fix this lost bookmarks problem???

Giải pháp được chọn

I have no bookmarks, forward or back buttons or any of the file/option headings

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I have no bookmarks, forward or back buttons or any of the file/option headings