Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thanks for the solution, I had them solved, and my Firefox browser opens directly again. But then another problem appear in which Firefox prevented the automatic loading of say the login page of my yahoo email. Has it got anything to do with the changes I

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox prevented the automatic loading of my login page of yahoo email, where can I rectify that ?

This happened

Every time Firefox opened

== I do not run firefox as my administrator ( which is correct )

Giải pháp được chọn

See: Tools > Options > Advanced > General : Accessibility : #General_tab

See also http://kb.mozillazine.org/accessibility.blockautorefresh

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See: Tools > Options > Advanced > General : Accessibility : #General_tab

See also http://kb.mozillazine.org/accessibility.blockautorefresh