Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of the addresses saved in my toolbar. Doesn't get rid of them when I clear my history on closing the computer

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to clear my address history when closing Firefox. Using the tools, options, privacy and clear private data doesn't work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=38&t=685365 - Customising the Firefox 3 Location Bar Old Location Bar: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/7637 --- Entries in the location bar drop down list with a yellow (blue on Mac) star at the right end are bookmarks. You can easily remove such a bookmarked item that shows in the list if you open that url in a tab and click the yellow star in the location bar. This will open the Edit This Bookmark dialog and you can click the Remove button to remove the bookmark. If you update to Firefox 3.5.x or 3.6.x then you have more options for the location bar behavior. --- Remove websites from the address bar suggestions Cannot clear Location bar history Smart Location Bar