Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

User name and password saved incorrectly. I removed from Saved Passwords. How do I get Firefox to prompt again to remember user name/password. Thanks.

  • 1 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My user name and password were entered correctly but saved incorrectly (not the first time). I removed from Saved Passwords. How do I get Firefox to prompt again to offer to save user name/password or is there another way to enter these details? Thanks.

My user name and password were entered correctly but saved incorrectly (not the first time). I removed from Saved Passwords. How do I get Firefox to prompt again to offer to save user name/password or is there another way to enter these details? Thanks.

Giải pháp được chọn

Check the exceptions: Tools > Options > Security: Passwords: Exceptions --- http://kb.mozillazine.org/User_name_and_password_not_remembered (bookmarklet) http://kb.mozillazine.org/Password_Manage

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Check the exceptions: Tools > Options > Security: Passwords: Exceptions --- http://kb.mozillazine.org/User_name_and_password_not_remembered (bookmarklet) http://kb.mozillazine.org/Password_Manage