Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my dowloads will not open, how do I access them?

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MJBDesigns

more options

Although the downloads window opens, I cannot access/open any of the files. When I try, the "open" option is "greyed out" How can I access them please??

This happened

Every time Firefox opened

== today

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Press CTRL + J to open your downloads and double click them to open it


Thanks, MJB Firefox LiveChat Support

more options

Ha! yes tried all that before posting on here - although the downloads appear in the list, they will not open, either by double clicking or by right clicking and choosing open. The open appears greyed out, therefore not available. Has anyone come across this before, and how do I get them back???