Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There are no menus on the Firefox browser, i.e., file, edit, etc.

  • 2 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

There are now no drop-down menus on browser, i.e., no file, edit, bookmarks, etc

This happened

Every time Firefox opened

== Last day or so.

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

more options

Well, that was easy! Thanks!