Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i Hid all the top menus (main menus, bookmarks, quick searches etc) now can't get them back

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

i hid all the top menus (main menus, bookmarks, quick searches etc) now can't get them back, whenever i click with my right button the options to show/hide them doesn't come up any more...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.