Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I remove Avatar Themed header from my home page

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

How do I remove the Avatar themed header from m home page? Thank you

This happened

Every time Firefox opened

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can revert to the Default theme (Tools > Add-ons > Themes).

See Use themes to change the look of Firefox and http://kb.mozillazine.org/Themes (Lightweight theme)