Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is There a Terminal Switch to Export/Import JSON FILE?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 616 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I need to get and put files from Firefox in an external program, so I need to be able to export/import JSON files programmatically (probably the command line). Is there a switch I can use, or some other way to do this?

Giải pháp được chọn

You can't do that via the command line.

There is a daily JSON backup in the bookmarkbackups folder in the Firefox Profile Folder

Maybe you can create a XPCOM component to do what you want. http://developer.mozilla.org/en/XPCOM http://kb.mozillazine.org/Category:XPCOM_example_code

http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=27 - MozillaZine Mozilla Development forum http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=19 - MozillaZine Extension Development forum

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'm ashamed to, but...

bump

more options

Giải pháp được chọn

You can't do that via the command line.

There is a daily JSON backup in the bookmarkbackups folder in the Firefox Profile Folder

Maybe you can create a XPCOM component to do what you want. http://developer.mozilla.org/en/XPCOM http://kb.mozillazine.org/Category:XPCOM_example_code

http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=27 - MozillaZine Mozilla Development forum http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=19 - MozillaZine Extension Development forum