Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i deleted all of my emails somehow...please help

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

i somehow deleted all of my email. i don't know how. help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't do email, it's a web browser.

If you are using Firefox to access web mail, you need to seek support from your service provider or a forum for that service.

If your problem is with Thunderbird, see this forum for support. http://www.mozillamessaging.com/en-US/support/ or this one http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=39