Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

with linux 10.04 web pages do not reload automatically

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

with linux 10.04 web pages do not reload automatically anymore

URL of affected sites

http://www.livescore.com/

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See: Edit > Preferences > Advanced > General : Accessibility : #General_tab

See also http://kb.mozillazine.org/accessibility.blockautorefresh