Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i lost 'file','delete', etc from top of opening page b/4 i loaded foxfire. i want them back

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

switched from yahoo to foxfire and lost the bar at the top of page with file,delete, etc. i would like to get the back to the top of foxfire browser. how to do this?

This happened

Every time Firefox opened

== after i loaded foxfire

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.