Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a web site I want up 24/7, but if the site goes down Firefox will not reload. Instead I get the message "Firefox prevented this page from automatically reloading." How can I get Firefox to reload?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I want a FaceBook "Zoo World" web page up 24/7 but it sometimes goes down. Instead of automatically reloading the page Firefox gives me the message "Firefox prevented this page from automatically reloading." Why? How can I get Firefox to reload the page when it goes down?

URL of affected sites

http://wasdmaster.com/zooworld.html

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi Dave.

Go into Tools > Options > Advanced > General and uncheck "Warn me when websites try to redirect or reload the page".

more options

Menu differences: Windows: Tools > Options - Mac: Firefox > Preferences - Linux: Edit > Preferences

Firefox > Preferences > Advanced > General and uncheck "Warn me when websites try to redirect or reload the page".

more options

Forgot about that. :$