Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google search drop-down list no longer in alphabetic order

  • 1 trả lời
  • 38 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Google drop-down entries are no longer in alphabetic order. I would also like to learn how to delete specific search entries.

This happened

Every time Firefox opened

== a couple of manths ago, with the latest Firefox upgrade

Giải pháp được chọn

See http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries

Try to set the pref browser.formfill.bucketSize to a large number (999999) See https://wiki.mozilla.org/Firefox/Namoroka/Improved_form_history#Configuration

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries

Try to set the pref browser.formfill.bucketSize to a large number (999999) See https://wiki.mozilla.org/Firefox/Namoroka/Improved_form_history#Configuration

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.