Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get a message Debug Error:[Exception... "Node was not found" code: "8" nsresult: "0x80530008 (NS_ERROR_DOM_NOT_FOUND_ERR)" location: "chrome://ffebayhot/content/lib/Extension.debug.js Line: 366"] using Vista. I don't understand how to delete the "ebay

  • 1 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 692 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

Every time I try to use google for a search, I get the following error msg. Debug Error:[Exception... "Node was not found" code: "8" nsresult: "0x80530008 (NS_ERROR_DOM_NOT_FOUND_ERR)" location: "chrome://ffebayhot/content/lib/Extension.debug.js Line: 366"]. I saw the solution provided for MS XP, but not for Vista. Also, while I saw the solution, I need more explicit instructions on how to "delete the ebay extension".

This happened

Every time Firefox opened

== When I try to load google from Firefox, I get the error message, Debug Error:[Exception... "Node was not found" code: "8" nsresult: "0x80530008 (NS_ERROR_DOM_NOT_FOUND_ERR)" location: "chrome://ffebayhot/content/lib/Extension.debug.js Line: 366"]

Giải pháp được chọn

Tools->Add-ons->Extensions

At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and select Add-ons. The Add-ons window will appear. In the Add-ons window, select the Extensions panel. Select the add-on you wish to uninstall. Click the Uninstall button. When prompted, click Uninstall to confirm. Then restart Firefox.

Read here: #How to uninstall extensions and themes|Uninstalling extensions

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Tools->Add-ons->Extensions

At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and select Add-ons. The Add-ons window will appear. In the Add-ons window, select the Extensions panel. Select the add-on you wish to uninstall. Click the Uninstall button. When prompted, click Uninstall to confirm. Then restart Firefox.

Read here: #How to uninstall extensions and themes|Uninstalling extensions