Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox closes when I close the last tab, on one system not the other

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 2452 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

Ctrl-W closes the last tab. On my Windows XP machine I get an empty window Good. This is like Windows and Excel, you can close all pages without quitting the application. On my Windows XP Professional system it Exits Firefox. Not good. I don't want it to close until I hit Alt-F4.


This happened

Every time Firefox opened

Giải pháp được chọn

I'm answering for Polly: That does it. Thanks, Wikiwide

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

1. Read about about:config

2. Change preference browser.tabs.closeWindowWithLastTab to false.

Does it help you?

more options

Giải pháp được chọn

I'm answering for Polly: That does it. Thanks, Wikiwide