Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't get Fire Fox up on screan, just down loaded it.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have just down loaded fire fox and have an icon. but when i click on it nothing appears, it just goes to top corner. i have been using Internet Explorer

This happened

Every time Firefox opened

today

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A possible cause is security software (firewall) that blocks or restricts Firefox without informing you about that, maybe after detecting changes (update) to the Firefox program. Remove all rules for Firefox from the permissions list in the firewall and let your firewall ask again for permission to get full unrestricted access to internet for Firefox. See Configure firewalls so that Firefox can access the Internet and http://kb.mozillazine.org/Firewalls .......... See also http://kb.mozillazine.org/Browser_will_not_start_up