Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need a version of firefox that runs on Win 98, first edition.

  • 1 trả lời
  • 148 gặp vấn đề này
  • 604 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have a friend with an old computer on dial up. He only has Win 98, first edition, but wants firefox. I'd like to burn it on a CD for him, along with some extensions, but first I have to find the download. Would somebody please give me a pointer?

Giải pháp được chọn

Firefox 2.0.0.20 is the last ever version of Firefox for Win98 / SE / ME. Get it from here: ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/rel.../en-US/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 2.0.0.20 is the last ever version of Firefox for Win98 / SE / ME. Get it from here: ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/rel.../en-US/