Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does it mean when I log into Facebook and a pop-up comes out saying "[JavaScript Application] Error: jQuery("#fb_menu_account a", document).attr("href") is undefined"?

  • 1 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

What does it mean when I log into Facebook and a pop-up comes out saying "[JavaScript Application] Error: jQuery("#fb_menu_account a", document).attr("href") is undefined"? I would like to know what I can do to fix this. The site ends-up running slow. I have tried clearing the cookies and cache, but that doesn't work.

URL of affected sites

http://www.facebook.com

Giải pháp được chọn

Does is still happen in Firefox Safe Mode. See Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode. If so, it's probably being caused by an add-on.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Does is still happen in Firefox Safe Mode. See Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode. If so, it's probably being caused by an add-on.