Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accu weather web page has shrunk

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I clicked on Accuweather (like I always do) everything was okay, when I returned to the same web page (I had not logged out) it had shrunk to a size with unreadable print. It was balanced in the middle with wide white margins on each side. Will not return to original size.

This happened

Every time Firefox opened

== a couple days ago

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

See Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages and http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages