Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want to remove the header and footer when printing from my mac, i can do this in the Page Setup on my PC but not on the Mac. I can do it each time I print but then it resets. How do I make a universal change?

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 673 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to remove the header and footer when printing from my mac, I can do this in the Page Setup on my PC but not on the Mac. I can do it each time I print but then it resets. How do I make a universal change?

This happened

Every time Firefox opened

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to the "File" menu, then "Print." The window that appears will have three drop-down menus at the top. The first is labeled "Printer", The second is "Presets". The third is unlabeled but has "Copies & Pages" selected by default. Click on that third menu and select "Firefox" near the bottom of the list.