Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open link behavior will not set

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After a PC crash, upon reopening my FF I discovered that EVERYTHING was reset to default values. Now, the only thing that will not return to what I had is the link opening behavior. Despite "options" and "tab mix plus" values set to "current tab", it still opens every link (even login buttons) in another tab. Nothing I do has mitigated this in the least.

This happened

Every time Firefox opened

== PC crashed

Tất cả các câu trả lời (1)

more options