Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I rename a tag

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am not able to rename Tags. In Safari they titles of bookmarks in the bookmark bar

Giải pháp được chọn

You can try to rename that tags just like you would rename the name of a bookmark. Open the Tags folder in the Library (Bookmarks > Organize Bookmarks) and select that tag in the upper right pane. Change the name of that tag in the Info pane at the bottom right.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can try to rename that tags just like you would rename the name of a bookmark. Open the Tags folder in the Library (Bookmarks > Organize Bookmarks) and select that tag in the upper right pane. Change the name of that tag in the Info pane at the bottom right.