Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Under tools>options>advanced, I don't get a full window. Cannot set FF as my default browser.

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I changed from a View Sonics monitor to a Samsung 20." I've tried changing resolutions to no avail. When I click on Tools>Options>Advanced, I'm supposed to get a full window. The bottom half of mine is cut off and I cannot set FF to be my default browser. Anyone know what to do? Many thanks and may the Fox keep wrapping his tail around the globe.

This happened

Every time Firefox opened

I changed from a View Sonics monitor to a Samsung 20." I've tried changing resolutions to no avail. When I click on Tools>Options>Advanced, I'm supposed to get a full window. The bottom half of mine is cut off and I cannot set FF to be my default browser. Anyone know what to do? Many thanks and may the Fox keep wrapping his tail around the globe. == This happened == Every time Firefox opened

Giải pháp được chọn

Tools>Options>Advanced - ??? That is the location of the default browser preference in Firefox 3+ versions, Firefox 2 and earlier had it under Main.

How about Tools > Options >> Main - System Defaults ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Tools>Options>Advanced - ??? That is the location of the default browser preference in Firefox 3+ versions, Firefox 2 and earlier had it under Main.

How about Tools > Options >> Main - System Defaults ?