Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6.3 hangs when I use Bookmarks Menu

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Nearly every time takes forever or hangs when I use Menu -- "Organize Bookmarks."

Other times, may hang during other ordinary operations. Often find "Firefox is not responding," and have to Forcequit.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox just hangs. It is still running. I have to end the Process via Alt-Cntrl-Del. I can then restart it and it picks up from where it hung.

Every time I use Firefox it hangs. I never have this problem with IE8