Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Tools, Options, there is a checkbox that states "ask me before clearing cache" I do not want to be asked. How do I get that box unchecked?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

In Tools, Options, there is a checkbox that states "ask me before clearing cache". It was checked by Firefox not me. I do not want to be asked. How do I get that box unchecked?

In Tools, Options, there is a checkbox that states "ask me before clearing cache". It was checked by Firefox not me. I do not want to be asked. How do I get that box unchecked?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You are using a very old version of Firefox that is no longer supported.

You should upgrade to the latest Firefox 3.6 version from http://www.mozilla.com. Let me know if this fixes the issue.

more options

RIGHT, UPGRADE TO A NEWER VERSION AND WHAT WILL I GET? A NEWER DOZEN PROBLEMS.

NO THANKYOU!