Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Get rid of History as: Today/Yesterday/Last 7 days

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

The earlier Firefox showed History as one big list. This new grouping into days is clunky.


Operating system

Vista

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can control how it's grouped:

  1. Open the History sidebar (press CTRL+H)
  2. Click the View button in the sidebar
  3. Pick your grouping method of choice