Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't load the farmville website.

  • 1 trả lời
  • 214 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

The farmville website won't load. I can get to the login page and when I login it takes me in and out of the site within seconds. I can't play within the website and I can't click anything. It bascially logs me back out.

URL of affected sites

http://www.farmville.com/

The farmville website won't load. I can get to the login page and when I login it takes me in and out of the site within seconds. I can't play within the website and I can't click anything. It bascially logs me back out. == URL of affected sites == http://www.farmville.com/

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

same problem (3.6.3)