Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

With Firefox running, my computer (running XP, sp2) cannot end the FF program.

  • 2 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Usually, I close the Firefox window before turning off the computer, (running Windows XP, sp2), but sometimes, e.g. when mains power fails, I try to shut down the computer in a hurry, while FF is still open but no website is open. The program does not then terminate and I get the message that the program is not responding. Can I change any settings to solve this?

Usually, I close the Firefox window before turning off the computer, (running Windows XP, sp2), but sometimes, e.g. when mains power fails, I try to shut down the computer in a hurry, while FF is still open but no website is open. The program does not then terminate and I get the message that the program is not responding. Can I change any settings to solve this?

Giải pháp được chọn

Can you reproduce this 100% of the time? If so, my guess is that the AVG toolbar is causing problems. See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Can you reproduce this 100% of the time? If so, my guess is that the AVG toolbar is causing problems. See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

more options

I wish to thank Chris_Ilias for his suggestions for solving my problem, en-US/forum/1/665923?. He was spot on, and disabling the AVG security bar fixed my problem.

Raminder Singh