Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home page lacks toolbars(file..back..address)

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user66338

more options

My comcast home page does not have toolbars (file,edit...; back..home..; address) when using Firefox. (It has them when using IE). Otherwise everything works including e-mail.

This happened

Every time Firefox opened

== about a week ago

My comcast home page does not have toolbars (file,edit...; back..home..; address) when using Firefox. (It has them when using IE). Otherwise everything works including e-mail. == This happened == Every time Firefox opened == about a week ago

Giải pháp được chọn

Hello Italo Servi,

please follow these steps to make the Menu bar re-appear:

  • Press the Alt key to make the menu bar appear temporarily.
  • Now select View > Toolbars from the bar and check Menu bar again.

Kind regards, Tobbi Firefox Support Volunteer

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Italo Servi,

please follow these steps to make the Menu bar re-appear:

  • Press the Alt key to make the menu bar appear temporarily.
  • Now select View > Toolbars from the bar and check Menu bar again.

Kind regards, Tobbi Firefox Support Volunteer