Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PLEASE GIVE ME AN EXAMPLE OF A "USER NAME"

  • 1 trả lời
  • 52 gặp vấn đề này
  • 821 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

I cannot understand why the user name I tried to register was not accepted. Please give me an example of a "User name"

This happened

Every time Firefox opened

Giải pháp được chọn

Here I am: Wikiwide, registered today. And there is also: TXGuy, who has 3043 posts. And: zzxc, 495 posts. And: the-edmeister, 27519 posts. And: cor-el, 73190 posts.

So: letters, both small and large, are accepted; no spaces, no underscores; one - can be used; username can certainly be from 4 to 13 characters long, maybe longer.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Here I am: Wikiwide, registered today. And there is also: TXGuy, who has 3043 posts. And: zzxc, 495 posts. And: the-edmeister, 27519 posts. And: cor-el, 73190 posts.

So: letters, both small and large, are accepted; no spaces, no underscores; one - can be used; username can certainly be from 4 to 13 characters long, maybe longer.